Chân Ngôn

 • 747
 • 7

Lời Đức Phật

 • 614
 • 0

Lời Osho

 • 261
 • 1

Lời Osho

 • 209
 • 1

Lời Lão Tử

 • 208
 • 1

Lời Đức Phật

 • 187
 • 1

Lời Osho

 • 179
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 179
 • 0

Lời Osho

 • 177
 • 3

Lời Trang Tử

 • 174
 • 1

Lời Osho

 • 172
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 148
 • 1

Lời Đức Phật

 • 137
 • 0

Lời Đức Phật

 • 134
 • 0

Lời Osho

 • 119
 • 0

Lời Đức Phật

 • 105
 • 0

Lời Osho

 • 83
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 71
 • 1

Lời Đức Phật