Chân Ngôn

 • 1144
 • 8

Lời Đức Phật

 • 975
 • 0

Lời Osho

 • 712
 • 2

Lời Osho

 • 583
 • 1

Lời Osho

 • 568
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 554
 • 1

Lời Đức Phật

 • 548
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 544
 • 1

Lời Osho

 • 543
 • 2

Lời Lão Tử

 • 534
 • 0

Lời Đức Phật

 • 524
 • 1

Lời Đức Phật

 • 492
 • 4

Lời Trang Tử

 • 469
 • 1

Lời Osho

 • 445
 • 0

Lời Osho

 • 439
 • 2

Lời Osho

 • 435
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 426
 • 0

Lời Đức Phật

 • 424
 • 2

Lời Osho