Chân Ngôn

 • 639
 • 6

Lời Đức Phật

 • 556
 • 0

Lời Osho

 • 216
 • 1

Lời Osho

 • 138
 • 0

Lời Osho

 • 136
 • 3

Lời Trang Tử

 • 129
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 118
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 117
 • 1

Lời Đức Phật

 • 113
 • 1

Lời Osho

 • 106
 • 1

Lời Lão Tử

 • 103
 • 1

Lời Đức Phật

 • 94
 • 0

Lời Đức Phật

 • 92
 • 0

Lời Osho

 • 91
 • 0

Lời Osho

 • 71
 • 0

Lời Đức Phật

 • 70
 • 0

Lời Osho

 • 33
 • 2

Lời Đức Phật

 • 33
 • 0

Lời Đức Phật