Chân Ngôn

 • 806
 • 7

Lời Đức Phật

 • 677
 • 0

Lời Osho

 • 335
 • 1

Lời Osho

 • 278
 • 1

Lời Osho

 • 277
 • 1

Lời Đức Phật

 • 271
 • 1

Lời Lão Tử

 • 263
 • 1

Lời Osho

 • 246
 • 0

Lời Osho

 • 234
 • 1

Lời Khổng Tử

 • 233
 • 3

Lời Trang Tử

 • 230
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 215
 • 1

Lời Đức Phật

 • 211
 • 0

Lời Đức Phật

 • 199
 • 0

Lời Osho

 • 170
 • 0

Lời Đức Phật

 • 164
 • 0

Lời Khổng Tử

 • 159
 • 0

Lời Osho

 • 132
 • 2

Lời Osho